Flowing Streams – DEADLINE EXTENDED to April 21st

OPEN CALL pentru proiectul de rezidențe FLOWING STREAMS, dedicat ecologiei culturale a apei

FLOWING STREAMS este un proiect format dintr-o serie de 7 rezidențe care explorează abordări locale ale ecologiei culturale a apei, conceput și dezvoltat de EUNIC România. Proiectul implică șapte instituții culturale care își desfășoară activitatea în România: British Council România, Centrul Ceh, Ambasada Țărilor de Jos, Goethe-Institut, Institutul Italian de Cultură, Institutul Polonez și Fundația9, fiecare dintre ele va susține una dintre rezidențe. Proiectul a fost elaborat în colaborare cu curatoarea Adelina Luft.

Termen limită de depunere a candidaturilor: 7 aprilie 2024 – prelungit până la 21 aprilie. 
Perioada de rezidențe: 10-14 zile la diferite date între iunie și august 2024
Locul de desfășurare a rezidențelor: zone rurale din România
Cine poate aplica: artiști interdisciplinari și angajați social, arhitecți, peisagiști, hidrologi, antropologi, organizatori comunitari, care sunt cetățeni sau rezidenți permanenți din: Republica Cehă, Italia, Marea Britanie, Germania, Olanda, Polonia și România

Cum se aplică: vă rugăm să vă înscrieți la rezidență completând acest formular de înscriere în limba engleză până cel târziu 21 aprilie 2024, ora 23:59 CET.

Detalii despre rezidențe și condițiile de participare (PDF)

 

În contextul urgenței climatice și al reducerii oportunităților de mobilitate pentru schimburi pan-europene, FLOWING STREAMS își propune să cultive colaborări semnificative între artiști, arhitecți, antropologi, hidrologi sau organizatori comunitari și organizațiile locale partenere din România. Programul își propune să creeze un spațiu de co-învățare, de ascultare reciprocă și de schimb de cunoștințe și practici, axat pe tema apei – integrarea culturală a abordărilor locale sau tradiționale în gestionarea și conservarea apei, durabilitatea socială și de mediu a acestor practici și adaptabilitatea lor la circumstanțe de mediu, politice și economice în schimbare.

Peisajul rural din România reprezintă 90% din teritoriul țării, cu climă și resurse naturale diverse. Lipsa de investiții în zonele rurale a generat penurie și oportunități limitate pentru locuitori, dar a lăsat și natura să supraviețuiască de una singură, multe zone deținând încă păduri seculare, zone umede și o biodiversitate bogată. Din păcate, corupția și politicile slabe de protecție a mediului natural, asociate cu lipsa educației ecologice, amenință dezvoltarea durabilă a acestor zone.

Cei șapte practicieni europeni care vor fi selecționați vor avea oportunitatea să se imerseze în viața de zi cu zi a satului românesc și să exploreze contextul apei specific fiecărei locații, găzduită și mediată de o organizație parteneră. Aflate în diferite zone rurale din România, organizațiile gazdă au desfășurat programe dedicate în jurul noțiunilor și practicilor care recontextualizează spațiul rural și mediul natural printr-o reorientare a sensibilităților și dintr-o nouă paradigmă a cunoașterii ecologice. Prin aceste rezidențe, participanții sunt încurajați să exploreze viziunile cosmice ale locului respectiv și practicile legate de apă, relația acesteia cu obiceiurile, tradițiile sau ocupațiile, ascultând, împărtășind și schimbându-se cu spațiile ca locuri de interpelare. Aceste întâlniri sunt menite să deschidă noi posibilități de recuperare a cunoștințelor legate de un teritoriu, memorie istorică și ecologie și să cartografieze o rețea de practici socio-ecologice existente sau potențiale care restabilesc relația noastră cu apa.

INTERSECȚIA | Susținut de Fundația9
Locație: Satul Brădet, Întorsura Buzăului (județul Covasna)
Deschis pentru candidații din: ROMÂNIA
Perioada de rezidență: 25 iulie – 8 august
Cine poate aplica: artiști interdisciplinari și artiști implicați social-ambiental; antropologi.

Candidații vor fi înștiințați cu privire la rezultatul procesului de selecție până la 1 mai 2024.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la tamina.bojoanca@britishcouncil.org

 

OPEN CALL for the FLOWING STREAMS residency project, dedicated to the cultural ecology of water

FLOWING STREAMS is a multi-residency project in rural areas of Romania exploring local approaches to the cultural ecology of water, designed and developed by EUNIC Romania. It involves seven cultural institutions operating in Romania – the British Council, the Czech Centre, the Embassy of the Netherlands, the Goethe-Institut, the Italian Institute for Culture, the Polish Institute and Fundația9, each engaged in supporting one residency. The project was framed by this consortium of European partners, in collaboration with curator Adelina Luft.

Submission deadline: 7 April 2024 – extended to April 21st
Period of residencies: 10-14 days at various dates between June to August 2024
Place of residencies: rural areas of Romania
Who can apply: interdisciplinary and socially-engaged artists, architects/landscape architects, hydrologists, anthropologists, community organisers
Eligibility: citizens or permanent residents from: Czech Republic, Italy, UK, Germany, The Netherlands, Poland and Romania

Please apply to the residency by filling out this application form in English by the latest April 21st, 2024, 23:59 CET.

Details about the residencies and participation conditions (PDF)

 

In the context of the climate emergency and shrinking mobility opportunities for pan-european exchange, FLOWING STREAMS aims to harbour meaningful collaborations between artists, architects, anthropologists, hydrologists or community organisers and the local partnering organisations from Romania. The programme intends to create space for co-learning, mutual listening and exchange of knowledge and practices, centred around the theme of water – the cultural embeddedness of local or traditional approaches to water management and water conservation, the social and environmental sustainability of these practices, and their adaptability to changing environmental, political and economic circumstances.

Romania’s rural landscape represents 90% of the country’s territory, with diverse climates and natural resources. Lack of investment in rural areas has generated scarcity and limited opportunities for inhabitants, but it has also left nature to survive on its own, with many areas still holding old forests, wetlands and rich biodiversity. Sadly, corruption and poor policies to protect the natural environment, connected with lack of ecological education, are threatening the sustainable development of these areas.

The seven European practitioners selected will have the opportunity to immerse themselves in the daily life of the Romanian village and explore the context of water specific to each location, hosted and mediated by a partnering organisation. Located in dierent rural areas of Romania, the host organisations have been running dedicated programmes around notions and practices that recontextualize the rural space and the natural environment through a reorientation of sensibilities and from a new paradigm of ecological knowledge. Through the residencies, participants are encouraged to explore local cosmovisions and practices around water, its relationship with customs, traditions, or occupations, by listening, sharing and exchanging with the spaces as sites of interpellation. These encounters are intended to open up new possibilities of reclaiming knowledge linked to a territory, historical memory and ecology, and to map a network of existing or potential socio-ecological practices that restore our relationship with water.

Flowing Streams Residencies

1. IN CONTEXT/LA CENTRALA
Location: Slănic Moldova/former Slănic Baths (Bacău County)
Supported by the British Council Romania
Open to applicants from: UK
Residency Period: 1 – 15 June 2024
Who can apply: interdisciplinary and socially-engaged artists; hydrologists; anthropologists.

2. THE EXPERIMENTAL STATION FOR RESEARCH ON ART AND LIFE
Location: Siliștea Snagovului village (Ilfov County)
Supported by Institute of Arts – Theatre Institute, in cooperation with Czech Centres and the Ministry of Culture of the Czech Republic
Open to applicants from: CZECH REPUBLIC – APPLY HERE
Residency Period: 15 June – 15 July 2024 (14 to 30 days)
Who can apply: interdisciplinary and socially-engaged artists; anthropologists; landscape architects.

3. EFORIE COLORAT
Location: Eforie Sud town (Constanța County)
Supported by the Polish Institute of Bucharest
Open to applicants from: POLAND
Residency Period: 24 June – 7 July 2024
Who can apply: interdisciplinary and socially-engaged artists; hydrologists; anthropologists; community organisers.

4. WATERMELON RESIDENCY
Supported by the Embassy of the Netherlands in Romania
Open to applicants from: THE NETHERLANDS
Residency Period: 8 – 21 July 2024
Who can apply: interdisciplinary and socially-engaged artists; community organisers.
Location: Bechet town (Dolj county)

5. INTERSECȚIA
Supported by Fundația9
Open to applicants from: ROMANIA
Residency Period: 25 July – 8 August
Who can apply: interdisciplinary and environmental-socially-engaged artists; anthropologists.
Location: Brădet village, Întorsura Buzăului (Covasna County)

6. TERRRA – The School of Planetary Gardeners
Supported by Goethe-Institut Bucharest
Open to applicants from: GERMANY
Residency Period: 1-15 August 2024
Who can apply: architects; landscape architects Location: Brezoi town (Râmnicu Vâlcea County)

7. CUCA (Cârțișoara Cultural Center)
Supported by the Italian Cultural Institute Bucharest
Open to applicants from: ITALY
Residency Period: 15-30 August 2024
Who can apply: interdisciplinary artists; hydrologists; anthropologists; landscape architects.
Location: Cârțișoara village (Sibiu County)

Applicants will be notified of the outcome of the selection process by 1 May 2024. If you have any questions please contact us at tamina.bojoanca@britishcouncil.org